Podmienky

podmienky

PRENÁJOM PODMIENKY v: 25.04.2017

 

 1. PRIJATIE VOZIDLA

Prenajímateľ / vodič potvrdzuje, že prevzal vozidlo v súlade so zmluvou as príslušenstvom špecifikovaným v akceptačnom protokole. Prenajímateľ / vodič je povinný zaznamenať akékoľvek sťažnosti ihneď po prijatí vozidla na záznam o prevzatí.

 

 1. PRENÁJOM

Obdobie nájmu začína a končí na zmluvne dohodnutom mieste dodania v zmluvne dohodnutom období nájmu. Za každý začatý 24-hodinový 1 deň nájomného bude účtovaný poplatok. Prekročenie dohodnutého nájomného obdobia je povolené len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. V opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený získať vlastníctvo nájomného vozidla na náklady nájomcu. Platí to aj pre dlhodobejšie nájomné v prípade, že nájomca je v omeškaní s dohodnutými platbami viac ako 10 dní alebo je predvídateľný, že si nesplní svoje povinnosti. Ak nájomca pokračuje v používaní vozidla po uplynutí dohodnutej doby nájmu, nájom sa nepovažuje za predĺžený. § 545 BGB sa nevzťahuje.

 

 1. PRICE

Výpočet je založený na čase a prípadne aj na riadených viac kilometroch. Menej kilometrov sa nevracia. Dohodnutá nájomná cena je splatná pred nájmom. Pri dlhodobom prenájme sa záloha vypláca mesačne. Náklady na údržbu, opotrebenie (pri pneumatikách v súvislosti s bežným opotrebovaním) sú plne komplexné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel zahrnuté v cene nájmu. Náklady na trakčný prúd znáša nájomca. Rovnako tak nájomca nesie Tesla Charges za to, že nenabíja Tesla Supercharger (Super Charger Blocking Charge).

 

 1. ZÁLOHA

Na zabezpečenie odpočítateľnosti poistného, ako aj nákladov na spracovanie prenajímateľa v prípade škody alebo nehôd, nájomca zvyčajne pred začiatkom nájmu vkladá zábezpeku vo výške 2 000,00 EUR – ak sa v nájomnej zmluve nedohodne inak. Potom je to autoritatívne. Toto bude vyplatené v prípade bezproblémového vrátenia vozidla. Ak je vozidlo poškodené, majiteľ ponechá vklad, až kým sa príčinou škody konečne neobjaví.

 

 1. CASH

Ako platobný prostriedok prijímame PayPal a bankové prevody, bez predplatených alebo debetných kariet. Platby na mieste s EC alebo kreditnou kartou sú možné na vyžiadanie. Preto prenajímateľ účtuje poplatok za spracovanie vo výške 2% z čiastky.

 

 1. AUTORIZOVANÉ DRÁHÁRI

Na používanie vozidla majú nárok len vodiči uvedení v nájomnej zmluve. Na tento účel sa musia predložiť požadované platné vodičské preukazy (predchádzajúca trieda 3 alebo trieda EÚ B) a platné preukazy totožnosti / cestovné pasy. Zákaz jazdy nesmie existovať a byť neznámy. Vodič musí mať najmenej 24 rokov a musí mať vodičský preukaz minimálne 3 roky. Nájomca bude informovať ďalších vodičov o zmluvných podmienkach nájomnej zmluvy a zabezpečí dodržiavanie všeobecných podmienok nájmu. Pre niekoľko vodičov musí byť lodný denník v záujme prenajímateľa.

 

 1. POUŽITIE VOZIDLA

Vozidlo môže byť použitý len na verejných cestách, ale nie pre jazdu v teréne, jazda školské cvičenie, na komerčnú osobnú dopravu, testovanie vozidla alebo bezpečnostného školenie vodičov v súvislosti s motorovým športom, alebo pre jazdu na pretekárskych tratiach, a to aj v prípade, ak sú uvoľnená pre širokú verejnosť pre testovanie a skúšobnú prevádzku (tzv. turistické výlety).

Nepovolené sú prenájom, iné prevody tretím stranám okrem oprávnených vodičov podľa ods. Para. 6, ako aj iné zneužité použitia. Preprava nebezpečných látok je zakázaná.

Malé zvieratá (mačky, psy, iné domáce zvieratá) sa môžu prepravovať iba vo vhodných boxoch. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vykonať čistenie vlasov z domácich zvierat v aute kvôli riziku alergií a účtovať nájomcovi paušálnu sumu 150,00 EUR.

Dodržiavajte návod na obsluhu, ako aj právne predpisy platné pre používanie vozidla.

Prenášané vozidlo nesmie byť ťahané ťahaním, ale musí byť zdvihnuté na ťažnom vozidle a prepravované stáť.

Nájomca znáša všetky náklady spojené s poplatkami vyberanými za používanie určitých dopravných trás a poskytuje všetky potrebné povinnosti spolupráce (mýto) v súvislosti so zberom poplatkov.

Vozidlo sa musí manipulovať v súlade so zmluvou a opatrne a musí byť chránené pred akýmkoľvek nadmerným používaním. Úroveň akumulátora by mala byť pravidelne kontrolovaná a úplné vybitie batérie je zakázané. Bezpečnosť cestnej premávky musí byť trvalo zaručená.

Jazda s funkciou „autopilota“ (Tesla) a používanie režimu volania neznamená, že nájomca je oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti za cestnú premávku ako vodič pre vzniknutú škodu. Je to asistenčná funkcia, ktorá môže byť zapnutá, vodič je vždy zodpovedný!

Ak je k dispozícii, nájomcovi môže byť udelený prístup k vozidlu. Prístup k aplikáciám na vozidlá nie je zmluvne dohodnutou službou. Vo vozidlách s GPS sledovaním žiadne umiestnenie vozidiel prenajímateľom pri správnom používaní nájomcom. Ak porušíte vrátenej dane (§ 15) a ziskom nežiaduce správanie zákazníkov, ktorí robia vozidlo sledovanie nevyhnutné alebo na žiadosť nájomcu (alebo výrobcom vozidla, ak nemožno dosiahnuť nájomcu), prenajímateľ má právo na určenie polôh alebo vzdialený prístup ,

V prípade technických problémov musí byť prenajímateľ okamžite informovaný. Fajčenie vo vozidlách nie je povolené. Prenajímateľ je oprávnený v každom prípade preukázať vinným porušením paušálnu náhradu vo výške 100,00 EUR.

Pokiaľ sa vozidlo nepoužíva, musí byť vo všetkých jeho častiach uzatvorené. Prenajímateľ / vodič musí pri odchodu z vozidla vyzdvihnúť kľúče a dokumenty vozidla a zabrániť ich prístupu neoprávneným osobám.

Ak sa čakajú na aktualizácie softvéru pre dlhodobejšie nájomné, obráťte sa na prenajímateľa na akciu alebo na inštaláciu.

Okrem toho môže byť potrebné, aby v prípade dlhodobejšieho prenájmu došlo k zmene kolies, vykonala sa hlavná prehliadka alebo oprava v dielni alebo u výrobcu vozidla. V prípade prestávky dlhšej ako 24 hodín nájomca dostane od prenajímateľa náhradné vozidlo. Nájomca je inak povinný zúčastniť sa garážových stretnutí v blízkom okolí, ak je to primerané a bežné.

 

Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených ustanovení oprávňuje prenajímateľa k ukončeniu zmluvy bez výpovednej lehoty alebo k odstúpeniu od zmluvy. Nároky na náhradu škody nájomcu sú v tomto prípade vylúčené. To však neovplyvňuje nároky majiteľa škody na škodu. V prípade porušenia jednej z týchto povinností je nájomca napriek akémukoľvek obmedzeniu zodpovednosti ohrozený plnou zodpovednosťou za vzniknutú škodu.

 

 1. TRIPS V ZAHRANIČÍ

Nájomné vozidlá je možné jazdiť len v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Výnimky sú možné, ale len s predchádzajúcim písomným súhlasom.

 

 1. VRÁTENIE VOZIDLA

Prenajímateľ vráti vozidlo so všetkým príslušenstvom správne a naúčtuje sa v dohodnutom čase v dohodnutom čase.

Ak je dôležitý dôvod, prenajímateľ je oprávnený požadovať vrátenie vozidla predčasne v určitej lehote alebo okamžite po ukončení tohto prenájmu bez oznámenia. V prípade nerešpektovania si prenajímateľ vyhradzuje právo zabezpečiť vozidlo a zaplatiť nájomcovi náklady.

V prípade, že vozidlo aj v prípade možná prináša loptu, kľúč vozidla alebo doklady u prenajímateľa – po pracovnej dobe alebo na akékoľvek iné ako dohodnutom mieste alebo neskôr sa vrátil, nájomná zmluva, kým majiteľ opäť predĺžil vozidlo v priamom držbe má; to platí aj v prípade poškodenia vozidla. Akékoľvek dodatočné náklady (napríklad náklady na vrátenie) budú účtované nájomcovi.

 

 1. POVINNOSTI PRENÁJAJCA / DRŽITEĽA V PRÍPADE POŠKODENIA ALEBO V PRÍPADE ŠKODY

V prípade poškodenia (nehody, krádeže, lúpeže, ohňa, hry alebo iné poškodenie) je odhodlaná nájomca / prevádzkovateľ zabezpečiť, aby všetky potrebné opatrenia na zmiernenie škôd a dôkazy majú byť prijaté, a síce:

 • polícia je okamžite vyzvaná, a to aj v prípade nehôd bez účasti tretích strán
 • sa zaznamenajú mená a adresy osôb zapojených do nehody a svedkov, ako aj registračné čísla zúčastnených vozidiel a vyhotoví sa náčrt
 • žiadne potvrdenie o poruche neznamená nájomca / vodič a prijmú sa primerané bezpečnostné opatrenia pre vozidlo.

Prenajímateľ / vodič nesmie opustiť miesto nehody, kým nesplní svoju povinnosť objasniť skutočnosti a zistiť požadované skutočnosti. Po krádeži vozidla, dielov alebo príslušenstva vozidla musí nájomník / vodič ihneď hlásiť príslušnej policajnej stanici. Pre parkovacie miesto vozidla sú – ak sú k dispozícii – názvy svedkov a zodpovedajúce náčrty. Prenajímateľ / vodič je povinný bezodkladne oznámiť všetky pohľadávky prenajímateľovi úplne a pravdivo. Musia sa priložiť policajné osvedčenia. V prípade krádeže vozidla je prenajímateľ / vodič povinný prenajímateľovi odovzdať kľúče a doklady. Aj pri ďalšom spracovaní reklamácie je nájomca / vodič povinný

Ak pri poruche nie je zaručená bezpečná prevádzka vozidla alebo je poškodená jeho funkcia, nájomník / vodič musí prijať primerané opatrenia a okamžite koordinovať s prenajímateľom opatrenia, ktoré sa majú vykonať. Ak to chcete urobiť, bezodkladne kontaktujte telefónne číslo uvedené v nájomnej zmluve.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA

Prenajímateľ je zodpovedný za dobu trvania nájomnej zmluvy za škodu na prenajatom vozidle alebo spôsobenú jeho prevádzkou alebo stratou vozidla (vrátane častí a príslušenstva vozidla). Prenajímateľ je tiež zodpovedný za škodu, ktorá sa určuje až po návrate vozidla, napríklad keď je vozidlo vrátené v tme alebo vo veľmi znečistenom stave. Prenajímateľ musí v tomto prípade preukázať, že vozidlo nebolo medzičasom používané ním alebo treťou osobou. Zodpovednosť nájomcu nenastane, ak nájomca nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu spôsobujúcu porušenie povinnosti. Zodpovednosť nájomcu za škody sa vzťahuje aj na náklady na opravu plus akékoľvek znehodnotenie alebo v prípade úplnej straty vozidla na náhradnú hodnotu vozidla mínus zostatková hodnota. Navyše, nájomca je zodpovedný za náklady na ťahanie, odborné poplatky a akékoľvek ďalšie poplatky a náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi, a za stratu nájomného. Ak je vozidlo odovzdané tretím stranám – vrátane tých, 6 ďalších jazdcov – nájomca je zodpovedný za súlad s podmienkami tohto prenájmu a správaním tretej strany ako s vlastným správaním. Niekoľko nájomníkov / vodičov je zodpovedných za spoločných dlžníkov. Poplatky za odborníkov a akékoľvek ďalšie poplatky a náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi a za stratu nájomného. Ak je vozidlo odovzdané tretím stranám – vrátane tých, 6 ďalších jazdcov – nájomca je zodpovedný za súlad s podmienkami tohto prenájmu a správaním tretej strany ako s vlastným správaním. Niekoľko nájomníkov / vodičov je zodpovedných za spoločných dlžníkov. Poplatky za odborníkov a akékoľvek ďalšie poplatky a náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi a za stratu nájomného. Ak je vozidlo odovzdané tretím stranám – vrátane tých, 6 ďalších jazdcov – nájomca je zodpovedný za súlad s podmienkami tohto prenájmu a správaním tretej strany ako s vlastným správaním. Niekoľko nájomníkov / vodičov je zodpovedných za spoločných dlžníkov.

Prenajímateľ je zodpovedný za dôsledky dopravných porušení alebo trestných činov identifikovaných v súvislosti s prenajatým vozidlom a zodpovedá prenajímateľovi za akékoľvek vzniknuté poplatky a náklady. Prenajímateľ je povinný v tomto prípade informovať nájomcu / vodiča.

 

 1. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednosť nájomcu za poškodenie vozidla alebo stratu vozidla podľa ods. 11 podlieha odseku. 13 – znížené o poistenie uzavreté prenajímateľom na odpočítateľnú sumu na jednu poistnú udalosť vo výške 2 000,00 EUR, pokiaľ nie je v nájme stanovené inak.

Zodpovednosť nájomcu / vodiča za dopravné priestupky a trestné činy nemožno vylúčiť. Prenajímateľ / vodič je plne zodpovedný za dôsledky takýchto činov a je zodpovedný voči prenajímateľovi za všetky následné poplatky a náklady. Na kompenzáciu výsledného administratívneho zaťaženia účtujeme dodatočný poplatok za spracovanie vo výške 10 EUR za každú takúto transakciu.

 

 1. POUŽITIE / ODPAD ZNÍŽENIA ZODPOVEDNOSTI

Zníženie zodpovednosti podľa ods. 12 sa nevzťahuje na škody, ktoré úmyselne spôsobil prenajímateľ / vodič. V prípade hrubej nedbalosti spôsobenej škody je prenajímateľ oprávnený nárokovať nájomcu / vodiča vo výške zodpovedajúcej závažnosti poruchy až do výšky celkovej škody.

Zníženie zodpovednosti sa neuplatňuje, ak nájomca / vodič úmyselne poruší niektorú zo zmluvných povinností týchto podmienok. V prípade hrubej nedbanlivosti porušenia povinnosti je prenajímateľ oprávnený nárokovať nájomcu / vodiča v sume zodpovedajúcej závažnosti poruchy až do výšky celkovej škody. Dôkazné bremeno pri neexistencii hrubej nedbanlivosti hradí nájomca / vodič. Zníženie zodpovednosti sa neuplatňuje, ak porušenie povinnosti nie je ani príčinou straty, ani určenie existencie podmienok na poskytnutie zníženia zodpovednosti.

 

 1. POISTENIE

obsahujú požičovňa lm je poistenie zodpovednosti automobil s 50 miliónov € za nehodu na zranenia a škody na majetku, ale v prípadoch ujmy na zdraví viac ako 8 miliónov € na osobu. Poškodenia / straty pre položky v vozidle alebo na vozidle nie sú kryté týmto upisovaním.

 

 1. PLATOBNÉ / POPLATKY POPLATKY

Po vrátení vozidla prenajímateľovi je nájomca povinný zaplatiť akýkoľvek zostávajúci rozdiel, ktorý sa skladá z jednotlivých položiek uvedených v nájomnej zmluve. Zahŕňa to aj fakturáciu prípadného nedostatku dobíjania alebo dodatočných kilometrov.

Ak sa vozidlo vráti neskoro, nájomca zaplatí navyše k plánovanej sadzbe za každý začiatok prebytku. Ak bola dohodnutá špeciálna časovo obmedzená tarifa, štandardný tarif platný v čase prenájmu bude účtovaný od začiatku doby nájmu.

Ak sú pohľadávky z tohto lízingu platené kreditnou kartou, považuje sa podpis držiteľa karty za oprávňujúci plnú sumu faktúry, ktorá sa má účtovať na príslušnom účte organizácie kreditnej karty. Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na dodatočné poplatky vyplývajúce z opravy nájomnej ceny, pohľadávok a porušení dopravných predpisov na základe nájomnej zmluvy.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ VLASTNÍKA

By došlo k zlyhaniu vozidlá a nie sú náhradné vozidlo v primeranej lehote k dispozícii, alebo s oneskorením dohodnutú dodávku vinou prenajímateľa po dobu dlhšiu ako 4 hodiny, nájomca môže od zmluvy odstúpiť.

Nepredvídateľné, nevyhnutné a ležiace mimo kontrolu prenajímateľa a nemôže byť držaný ním, ako živelných pohrôm, vojen, teroristických útokov a prírodných katastrof uvoľňujúce prenajímateľa po celú dobu trvania záväzku k včasnému plnenia. V prípade poškodenia alebo straty predmetov nájomcu / vodiča alebo iných osôb v alebo na prenajatom vozidle pred, počas alebo po nájme je prenajímateľ zodpovedný len v prípade chyby. S výhradou ustanovenia v nasledujúcom odseku je právna zodpovednosť prenajímateľa za škody obmedzená nasledovne:

 • je prenajímateľ zodpovedný za sumu obmedzenú na typicky predvídateľnú pri uzatvorení zmluvy škodu za mierne nedbanlivé porušenie základných povinností vyplývajúcich z povinnosti
 • prenajímateľ nie je zodpovedný za mierne nedbanlivé porušenie menších záväzkov z dlhu. Obmedzenie zodpovednosti uvedené v predchádzajúcom odseku sa nevzťahuje na prípady povinnej právnej zodpovednosti, ako aj na prevzatie záruky alebo zavinenia spôsobené ujmu na zdraví.

 

 1. ZRUŠENIE

V prípade zrušenia nájomnej zmluvy nájomcom budú účtované nasledovné storno poplatky:

 • do 1 mesiaca pred príchodom: 25% z nájomného
 • do 1 týždňa pred príchodom: 50% z nájomného
 • menej ako 1 týždeň pred príchodom: 75% z nájomného

 

I8. PRIVÁTNE SÚHLAS

Nájomca / prevádzkovateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, ak sú nevyhnutné pre podnikanie a ako súčasť bežného obchodného vzťahu (ponuky, propagačné akcie, novinky), uložený v súlade so zákonom o Federálny ochrane osobných údajov zo strany prenajímateľa alebo jeho agenti a tie sú prenášané.

Nájomca po uzavretí nájomnej zmluvy písomne odvolá.

 

 1. OPERÁCIA OPAKOVANÉHO PARKOVANIA

Nasledujúce ustanovenia sa považujú za dohodnuté len vtedy, ak je v zmluve o prenájme uvedené oznámenie „Používanie vozového parku“.

Súhlas na používanie osobou určenou skupinou nájomcov týmto udeľuje prenajímateľ. Nájomník pôsobí ako spoločný dlžník pri prevode. Uisťuje sa o existencii podmienok účasti na cestnej premávke, ako aj o minimálnom veku pre vodiča. Ďalej má povinnosť tretím osobám, ktorým prechádza predmet prenájmu, informovať o zmluvách z nájmu. V prípade škody je zodpovedný spoločný dlžník. Je však povinnosťou, aby sa dohodol na prepustení od tretej strany. Odporúča sa viesť denník.

Pripojenie vonkajšej reklamy na vozidlo vo forme lepiacich fólií alebo magnetických značiek je povolené. Tieto sa majú profesionálne odstrániť pri návrate, bez rezíduí. Náklady na zaistenie a odstránenie znáša nájomca.

 

 1. ZMENY VŠEOBECNÝCH PODMIENOK PRIJÍMANIA

Zmeny všeobecných zmluvných podmienok nájmu sa oznamujú a odovzdávajú nájomcovi. Dlhodobí nájomníci dostávajú zmenené podmienky poštou. Ak sa tieto dokumenty nezrušia písomne do 14 dní, považujete ich za prijaté.

 

 1. DODATOČNÉ SUBDISKY A DOPLNKY

Všetky doplnkové dohody, zmeny alebo dodatky k nájomnej zmluve musia byť písomné. Dohody o ústnom zabezpečení neboli splnené.

 

 1. NULLITA ALEBO ČIASTOČNOSŤ

Prípadná neplatnosť alebo čiastočná neplatnosť jednej alebo viacerých ustanovení nemá vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení. Pokiaľ chýbajú nejasnosti vyplývajúce z týchto podmienok a nariadení, musia sa primerane uplatniť ustanovenia zákona o poistných zmluvách a ustanovenia všeobecných podmienok pre poistenie motorových vozidiel.

 

 1. PERFORMANCE

Miesto plnenia pre všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy je miesto prenajímateľa.

 

 1. PRÍSLUŠNÝ PRÁVO / JURISDIKCIA / RIADENÝ RIADITEĽ

Uplatňuje sa nemecké právo. Ak je nájomník obchodníkom alebo nemá všeobecnú právomoc v Spolkovej republike Nemecko, súd zodpovedný za umiestnenie prenajímateľa je zodpovedný za všetky spory súvisiace s touto nájomnou zmluvou. Prenajímateľ má právo obrátiť sa na iný príslušný súd.

 

CYX mobile KG

Pred Riedtorom 2

99310 Arnstadt

Telefón: 03628 – 588 540

Okresný súd Jena, HRB 503980

USt.-Id. Č .: DE306879138

Výkonný riaditeľ: Hartmut Heese, vedúci Cornel Budzisch

Managing Partner: Stefan Moeller

MIETVERTRAGSBEDINGUNGEN CYX MOBILE KG – Elektrofahrzeuge, CYX MOBILE KG, Stand: 25.04.2017   ÜBERNAHME DES FAHRZEUGES Der Mieter/Fahrer bestätigt, das Fahrzeug in vertragsgemäßem Zustand und mit dem im Übernahmeprotokoll bezeichneten Zubehör übernommen zu haben. Der Mieter/Fahrer ist verpflichtet, eventuelle Beanstandungen sofort bei Fahrzeugübernahme auf dem Übernahmeprotokoll zu vermerken.   MIETDAUER Die Mietdauer beginnt und endet an dem vertraglich vereinbarten Übergabeort zur vertraglich vereinbarten Mietzeit. Für je angefangene 24-Stunden wird 1 Miettag berechnet. Eine Überschreitung der vereinbarten Read more about AGB…

Zdroj: AGB – Strominator.de